Què feim

CAIF neix com a entitat per a oferir respostes integrals a diferents problemàtiques que generen malestar personal, així com la seva prevenció i assessorament prematur.

Des de CAIF es treballen tots aquells conflictes i necessitats derivats de la interacció personal, l’educació i el desenvolupament dels membres que conformen la unitat familiar, així com el desenvolupament propi generat a través de la interacció, tant interna, en el mateix sistema familiar, com externa, en el conjunt de la societat i els seus espais de interacció i convivència social.

Des de CAIF tenim un compromís amb el benestar social i la infància.

Els elements innovadors i característiques diferenciadores de la nostra entitat, són:

Tota acció desenvolupada des de CAIF pretén potenciar les capacitats i autonomia de les persones ateses.

El treball en xarxa des d’aquesta perspectiva és molt important, per això estem en contacte amb entitats que presenten interessos comuns, donam suport a projectes inicials socialitzant la nostra pròpia experiència en el sector i portem a terme l’adaptació d’accions concretes en col·laboració amb diferents administracions.