Serveis

Projectes propis:

Atenció psicològica i social

CAIF compta amb un equip professional format i especialitzat en diferents disciplines per a atendre:

Coordinació de parentalitat

(COPAMA – Coordinació de Parentalitat Mallorca)

La coordinació de parentalitat és un enfocament nou i eficaç per a ajudar a pares/mares amb alta conflictivitat en el període de transició i reorganització post-separació. Es tracta per tant d’un procés alternatiu de resolució de disputes centrat en la infància, en el que un/a professional neutral assisteix als pares y mares amb alt nivell de conflicte per a implementar un pla de parentalitat i protegir a la infància de l’impacte derivat de la manca d’habilitats parentals, baixa motivació per a prendre decisions per sí mateixos/es o dificultat de cooperació en els acords adquirits.

Les funcions principals del/de la Coordinador/a Parental són:

Psicodret

Projecte que neix de l’experiència del treball amb famílies en procés de separació o divorci i col·laboració amb una advocada especialitzada en l’àmbit de família. Es tracta d’oferir una atenció integral a la parella en procés de ruptura amb el fi de poder abordar el procés emocional que s’afronta així com preservar els interessos de la infància immersa en aquest procés de reestructuració del sistema familiar, mantenint un enfocament, orientació i acompanyament legal i psicològic al llarg de tot el procés.

Igualtat i prevenció de la violència masclista

des de CAIF es desenvolupen diferents programes dirigits a la sensibilització i la prevenció de la violència masclista.
L’entitat disposa d’una política d’igualtat d’aplicació transversal a tota i cada una de les accions que portem a terme.

Formació

Des de CAIF es realitzen formacions a professionals o públic general de diferents problemàtiques que són ateses des de l’entitat. Les formacions i tallers s’adapten a la demanda així com al públic destinatari, alguns exemples són:

Projectes delegats

PIC – Programa d’Intervenció per a famílies i menors adolescents en Crisis en situació de desprotecció dependents de l’IMAS.

Aquest programa proposa la intervenció psicoeducativa amb famílies que recorren o són derivades al Servei de Protecció de Menors cercant una solució a la situació de desbordament que presenta la unitat familiar degut al comportament inadequat de l’adolescent o a la manca d’habilitats parentals per a gestionar el problema.

La seva finalitat és impedir la ruptura del vincle filioparental i evitar l’ingrés del/de la menor en un centre residencial.

PTF – Punt de Trobada Familiar

des de CAIF, en UTE amb dues entitats més, portem la gestió i organització dels Punts de Trobada Familiar de les Illes Balears, servei públic depenent de la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

La finalitat d’aquest servei és donar suport integral a les famílies amb fills i filles menors d’edat que tenen dret de ser visitats/ades pel seu pare o mare o altres membres de la família, amb un objectiu de revincular o després d’una ruptura conjugal conflictiva en la que no ha estat possible acordar un règim de visites normalitzat.

Consulta les nostres opcions formatives adaptades a les teves necessitats